Pravidla marketingové soutěže „SOUTĚŽ s výrobky ACTIVE“
 1. Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel marketingové soutěže nazvané „SOUTĚŽ s výrobky ACTIVE“ (dále jen „soutěž"). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu k soutěžícím.
 2. Tato pravidla nemohou být po vyhlášení soutěže měněna – jejich změna je možná pouze za podmínek uvedených v čl. 26.
 3. Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost BONAVITA, spol. s r.o., sídlo: Hlavní 32, 251 63 Kunice - Vidovice, IČ: 43874088, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 7015 (dále jen „pořadatel“).
 4. Každý účastník je povinen se seznámit s úplnými pravidly, která jsou pro něj účastí v soutěži plně závazná.
 5. Účastí v soutěži dává každý soutěžící pořadateli, v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění, s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako „GDPR“), které stanoví především pravidla týkající se ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a chrání základní práva a svobody fyzických osob, a zejména jejich právo na ochranu osobních údajů svůj výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu uvedeném dle těchto pravidel.
 6. Soutěž probíhá v termínu od 1. května 2019 0:00 hodin do 31. srpna 2019 24:00 hodin na území České republiky a Slovenské republiky (celkem 123 dní).
 7. Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která splní podmínky účasti v soutěži. Účastníci soutěže mladší 18 let se mohou této soutěže účastnit prostřednictvím svých zákonných zástupců a s jejich výslovným souhlasem o tom, že byli informováni o úplných pravidlech této soutěže. (dále jen „účastník“). Právnické osoby se nemohou soutěže zúčastnit.
 8. Soutěžící se mohou zúčastnit soutěže koupí soutěžního výrobku, který na obalu obsahuje soutěžní kód (každý kód je unikátní, žádné 2 kódy nejsou stejné). Soutěžící tento soutěžní kód zaregistruje na internetové stránce www.soutezbonavita.cz (každý kód lze zaregistrovat pouze jednou) a uvede na sebe platný aktivní kontakt formou e-mailové adresy. Soutěžící je oprávněn zadávat do soutěže výhradně kódy ze soutěžního zboží, které prokazatelně zakoupil jako spotřebitel, a stal se tak vlastníkem zboží. Soutěžící je povinen uschovat u sebe celé obaly se soutěžními kódy, které zadal do soutěže pro pozdější povinnost tyto obaly zaslat pořadateli jako důkaz o zakoupení soutěžního výrobku. Spekulativní zadávání náhodných kódů bude považováno za porušení pravidel soutěže a soutěžící bude vyřazen z účasti na soutěži. Omyl v zadaném kódu zboží, který tímto spotřebitel zadal neoprávněně, bude považován za porušení pravidel soutěže a soutěžící bude vyřazen z účasti na soutěži.
 9. Soutěžní výrobky:
  • Křehké rohlíčky s celozrnnou moukou 250g
  • Křehké rohlíčky pšeničné 250g
  • Křehké rohlíčky extra celozrnné 250g
  • Křehké rohlíčky se špaldovou moukou 250g
  • Křehké rohlíčky slunečnicové 250g
  • Mini toasts with wholegrain flour 250g
  • Mini toasts with spelt flour 250g
  • Mini toasts with onion 225g
 10. Výhry:
  Hlavní výhra (každý měsíc 1 výhra):
  • Elektrokolo Leader Fox Bend (novinka roku 2019), kdy si výherce bude moci zvolit velikost kola.
  Vedlejší výhry (každý týden 1 výhra):
  • TESCOMA Rychlovarná konvice (President 1,7l) + balíček produktů BONAVITA.
 11. Systém výher:
  Po skončení měsíce května, června, července a srpna, vždy následující první pracovní den bude losovat komise, složená z odpovědných zaměstnanců organizátora soutěže, o 1 hlavní výhru (Elektrokolo) = 4 x hlavní výhra (3.6./1.7./5.8./2.9. 2019)
  Hlavní výhru vyhraje ten soutěžní kód, který bude po konci měsíce vylosován ze všech registrovaných kódů v daném měsíci. Po skončení každého kalendářního týdne, se vždy následující první pracovní den bude hrát o 1 vedlejší výhru – celkem tedy 18 výher. (6.5./13.5./20.5./27.5./3.6./10.6./17.6./24.6./1.7./8.7./15.7./22.7./29.7./5.8./12.8./19.8./26.8./2.9. 2019)
  Vedlejší výhru vyhraje ten soutěžní kód, který bude zaregistrován jako 400. počtu zaregistrovaných po skončení daného týdne. Pokud v daném soutěžním týdnu bude zaregistrováno méně kódů, než jsou pevná výherní pořadí, bude výhra přidělena poslednímu zaregistrovanému kódu. Pokud v daném soutěžním týdnu nebude zaregistrován žádný soutěžní kód, v daném soutěžním týdnu nikdo nevyhrává.
 12. Potvrzení výher
  Každý výherce Vedlejší výhry bude kontaktován pořadatelem na kontakt uvedený při registraci do soutěže a vyzván, aby na adresu sídla pořadatele soutěže (BONAVITA, spol. s r.o, Hlavní 32, 251 63 Kunice – Vidovice) poslal originál obalu soutěžního výrobku s výherním kódem + uvedl své jméno a adresu, kam má být výhra, po ověření platnosti soutěžního kódu, následně poslána. Po ověření platnosti soutěžního kódu dle pravidel soutěže, se kterým soutěžící vyhrál Vedlejší výhru, bude výhra poslána Českou poštou na adresu zadanou soutěžitelem.
  Každý výherce Hlavní výhry bude kontaktován pořadatelem na kontakt uvedený při registraci do soutěže a vyzván, aby na adresu sídla pořadatele soutěže (BONAVITA, spol. s r.o, Hlavní 32, 251 63 Kunice – Vidovice) poslal originál obalu soutěžního výrobku s výherním kódem + uvedl své jméno a adresu, po ověření platnosti soutěžního kódu, bude s výhercem Elektrokola dojednáno jeho slavnostní převzetí za účasti výrobce Elektrokola a zástupce BONAVITA.
  Každý obal, se kterým se soutěžící zúčastní soutěže a bude jako výherní zaslán pořadateli, musí být celistvý, čistý a jeho soutěžní kód musí být nepoškozený, neoddělený od tohoto obalu a bez problémů čitelný a jednoznačně identifikovatelný.
  Pokud výherce nepošle na adresu pořadatele originál obalu se soutěžním kódem do dne určeného k uplatnění výhry v soutěži dle čl. 17 těchto pravidel, výhra mu nebude poslána a tato výhra propadá ve prospěch pořadatele soutěže.
 13. Každý účastník se může soutěže zúčastnit vícekrát a to vždy zaregistrováním nového soutěžního kódu z dalšího soutěžního výrobku (každý soutěžní kód z jednoho soutěžního výrobku lze použít pouze jednou).
 14. Každý účastník se může zúčastnit v daném soutěžním dni zadáním maximálně 5 kódů.
 15. Jména vítězů budou postupně zveřejňována na internetových stránkách www.soutezbonavita.cz.
 16. Uzávěrka soutěže je 31. srpna 2019 ve 24:00.
 17. Nárok na výhru je možno uplatnit nejpozději do 30. září 2019 24:00 a to písemně dle čl. 12 na adrese sídla pořadatele.
 18. Pořadatel na vlastní náklady vypořádá zákonné daňové povinnosti vyplývající z přijetí výhry.
 19. Účastník účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů, pořadatelem společností BONAVITA, spol. s r.o., případně jiné třetí osobě, jako zpracovateli, za účelem vyhodnocení soutěže a předání výhry a dále pak pro marketingové účely tj. nabízení obchodu a služeb společnosti BONAVITA, spol. s r.o., včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.
 20. Pořadatel shromažďuje osobní údaje v rozsahu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů stejně jako v souladu s právními předpisy České republiky upravujícími nakládání s osobními údaji v informačních systémech, v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění, s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako „GDPR“), které stanoví především pravidla týkající se ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a chrání základní práva a svobody fyzických osob, a zejména jejich právo na ochranu osobních údajů svůj výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu uvedeném dle těchto pravidel.
 21. Účastník soutěže bere na vědomí, že má práva dle §11 a §21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, že má právo na opravu poskytnutých údajů, jejich likvidaci a prohlašuje, že všechny údaje nahlásil pravdivě. Tento souhlas uděluje bezplatně.
 22. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že pořadatel, tj. společnost BONAVITA, spol. s r.o., Hlavní 32, 251 63 Kunice - Vidovice, Česká republika, IČ: 43874088 je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména výherců na internetových stránkách pořadatele (www.soutezbonavita.cz) po dobu 2 let od skončení této soutěže. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s tím, aby osobní údaje poskytnuté během této soutěže byly až do odvolání tohoto souhlasu zpracovávány společností BONAVITA, spol. s r.o., Hlavní 32, 251 63 Kunice - Vidovice, Česká republika, IČ: 43874088 za účelem vyhodnocení soutěže a uveřejnění jmen výherců na internetových stránkách pořadatele (www.soutezbonavita.cz).
 23. Účastník soutěže, který poskytl své osobní údaje, má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu zadaných osobních údajů a další práva dle §§ 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb.
 24. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži nebo výhry v soutěži právní cestou je vyloučeno. Výhru nelze vyplatit alternativně v hotovosti ani vyměňovat za jiné nepeněžité plnění.
 25. O soutěži bude pořadatel informovat na obalech soutěžních výrobků, na stránkách www.bonavita.cz, na www.soutezbonavita.cz, na facebookovém profilu, na instagramovém profilu, společnosti BONAVITA, spol. s r.o.
 26. Pořadatel soutěže nenese jakoukoli odpovědnost za případné škody způsobené účastníkům v souvislosti s užíváním (realizací) výher. Reklamace výher je omezena na záruku, kterou poskytne Organizátorovi soutěže dodavatel resp. výrobce výher., s tím, že nad rámec této záruky je další záruka na vrub Organizátora soutěže vyloučena.
 27. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele soutěže a všech společností podílejících se na organizaci soutěže, jakož i osoby jim blízké dle občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, nebo osoba jim blízká, výhra nebude předána. Stejně tak výhra nebude předána v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Taková výhra nebude předána a propadá ve prospěch pořadatele soutěže.
 28. Společnost BONAVITA, spol. s r.o. si vyhrazuje právo soutěž zrušit v případě, že v jejím průběhu bude zaznamenáno neregulérní chování účastníků, popř. pokusy o zmanipulování výsledků soutěže v takovém rozsahu, že nebude možné zjistit spravedlivý a objektivní výběr vítěze soutěže. V případě, že spravedlivého a objektivního výběru vítěze by bylo možné dosáhnout dodatečnou úpravou těchto pravidel, vyhrazuje si společnost BONAVITA, spol. s r.o. právo takovou úpravu provést. O změně pravidel bude pořadatel účastníky vhodným způsobem informovat.
 29. Pravidla soutěže jsou účastníkům k dispozici na internetových stránkách www.soutezbonavita.cz.
 30. Úplná a platná pravidla soutěže jsou rovněž uložena u organizátora soutěže.

Vidovice dne 8.4.2019
Pořadatel a organizátor soutěže
BONAVITA, spol. s r.o.